Design Finance

Mieszkanie dla Młodych

to nowy program dopłat do kredytów hipotecznych i zwrotu części wydatków poniesionych w zawiązku z budową pierwszej nieruchomości ruszający już od 1 stycznia 2014r. Poznaj jego szczegóły...

Czytaj więcej

Promocja

Regulamin promocji dla klientów Design Finance „Poleć nas innym”

 

 

§1. 

DEFINICJE

 

Ilekroć  w niniejszym Regulaminie użyte zostały niżej wymienione pojęcia, należy przez nie rozumieć: 


1.Design Finance - ANKLIM Anna Klimowicz z siedzibą w Sucha Poduchowna 33A,  wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem 1035, prowadzonego przez Wójta Gminy Pionki,  o numerze NIP  7962612129. ANKLIM Anna Klimowicz używa nazwy Design Finance podczas udzielania informacji i działań promocyjnych związanych ze swoją działalnością;

2. Promocja – Promocja „Poleć nas innym”, której zasady określone zostały niniejszym regulaminem;
3. Regulamin – niniejszy regulamin Promocji „Poleć nas innym”;
4. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych – ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2010, Nr 51, poz. 307 ze zm,).

5. Bank – bank,z którym Design Finance współpracuje bezpośrednio lub pośrednio;

6. Kredyt-kredyt hipoteczny przyznany przez Bank  Klientowi poleconemu;

7. Umowa Kredytu –umowa kredytu hipotecznego zawartego przez Klienta poleconego  z Bankiem;

8. Klient polecony – osoba, która w czasie trwania Promocji:

1). Spotkała się po raz pierwszy z doradcą finansowym Design Finance (tj. nie korzystała wcześniej z usług doradcy Design Finance,

2). Nie umówiła się na spotkanie za pośrednictwem współpracującej z Design Finance agencji nieruchomości lub firmy deweloperskiej,

3)  Wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu związanym z świadczeniem usługi polegającej na pomocy w uzyskaniu Kredytu ,

4). Podpisała umowę kredytu hipotecznego, który został wypłacony (min pierwsza transza),

5). Wskazała Klienta, który polecił jej usługi Design Finance .

9. Zamknięcie transakcji – łączne nastąpienie zdarzeń: 
1
) wypłacenie Kredytu lub pierwszej transzy Kredytu przez Bank,

 2) upłynięcie minimum  10 dni od wypłaty Kredytu lub pierwszej transzy Kredytu z zastrzeżeniem, że Umowa Kredytu nie została rozwiązana ani Klient od niej nie odstąpił, jak również Umowa Kredytu nie została wypowiedziana przez Bank.

10) Uczestnik promocji- każda osoba, która odbyła spotkanie z doradcą finansowym Design Finance i która spełniła opisane w Regulaminie warunki uczestnictwa w Promocji

   §2. .

POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad Promocji “Poleć nas innym”
2. Organizatorem Promocji jest Design Finance. W celu realizacji Promocji Organizator uprawniony jest do podejmowania współpracy z innymi podmiotami zajmującymi się działalnością promocyjną i marketingową na rzecz Organizatora. 
3. Promocja jest przeznaczona dla Klientów Organizatora.
4. Promocja ma charakter stały. Organizatorowi przysługuje prawo skrócenia okresu obowiązywania Promocji bez podania przyczyny. Zakończenie Promocji zostanie ogłoszone poprzez zamieszczenie przez Organizatora odpowiedniej informacji w na stronie  www.designfinance.pl

6. Miejscem przeprowadzenia Promocji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 


§3.  

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 

1. Uczestnikiem Promocji mogą być wyłącznie pełnoletni Klienci zamieszkujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. 
2. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy Organizatora ani osoby fizyczne związane z Organizatorem umową pośrednictwa lub inną umową cywilnoprawną.
3. Zgłoszenie uczestnictwa w Promocji następuje poprzez podpisanie „Oświadczenie Uczestnika Promocji”, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Jeden Uczestnik Promocji może dokonać więcej niż jednego zgłoszenia. Dokonanie zgłoszenia  oznacza, że Uczestnik Promocji zapoznał się z zasadami Promocji, w szczególności z niniejszym Regulaminem, i je akceptuje. 
4. Uczestnikiem Promocji może być Klient, który spełni łącznie następujące warunki:    
1) podpisze „Oświadczenie Uczestnika Promocji”, o którym mowa w ustępie 3 powyżej,     
2) wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z organizacją Promocji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) i poda poprawne dane teleadresowe (imię, nazwisko, numer telefonu),  
3) poleci usługi Design Finance innej osobie, która stanie się Klientem poleconym Design Finance.

5. Uczestnikowi Promocji, który został wskazany przez Klienta poleconego, przysługują uprawnienia określone Regulaminem, jeżeli umowa kredytu hipotecznego  będącego w ofercie Design Finance  zostanie zawarta przez Klienta poleconego nie później niż miesiąc po zakończeniu Promocji.  

 

 


§4.

BONUS

 

1. Bonusem wypłacanym przez Organizatora jest kwota pieniężna, o której mowa w ust. 2 poniżej.

2. Wysokość Bonusu wynosi 0,4% kwoty kredytu brutto zaciągniętego przez Klienta poleconego do 13.11.2013r i 0,2% kwoty kredytu netto zaciągniętego przez Klienta poleconego od 14.11.2013r.
3. Jeden Uczestnik Promocji może otrzymać więcej niż jeden Bonus, jeżeli spełni więcej niż raz wszystkie warunki uczestnictwa w Promocji, o których mowa w par. 3 Regulaminu i jeżeli biorąc wcześniej udział w Promocji nie naruszył postanowień Regulaminu, w szczególności nie zaszły okoliczności, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.

4. Każdy Uczestnik Promocji otrzyma Bonus, jeżeli wypłata Kredytu nastąpi w czasie Promocji lub w okresie 120 dni kalendarzowych od dnia jej zakończenia.

5. Uczestnik Promocji obowiązany jest odprowadzić podatek dochodowy w związku z otrzymaniem Bonusu. Uczestnik Promocji otrzyma w terminie do końca lutego roku kalendarzowego następującego po roku, w którym otrzymał Bonus, informację PIT-8C, w której będzie zawarta informacja o kwocie Bonusu. Informację PIT-8C Organizator przygotuje na podstawie wypełnionego Oświadczenia Uczestnika Promocji.

6. Zgodnie z informacją PIT-8C Uczestnik Promocji rozliczy podatek od Bonusu w zeznaniu rocznym podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z obowiązującym go progiem podatkowym. Uczestnikowi Promocji nie przysługuje prawo do otrzymania innego bonusu ani nagrody.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za użyteczność Bonusu dla Uczestnika Promocji.

8. W przypadku: 
1) odstąpienia albo rozwiązania przez Uczestnika Promocji umowy, o której mowa w § 3 ust. 4 pkt 3 Regulaminu w terminie 12 miesięcy od dnia jej zawarcia albo 
2) wypowiedzenia umowy, o której w § 3 ust. 4 pkt 3 Regulaminu, przez Bank w terminie 12 miesięcy od dnia jej zawarcia 

Uczestnik
Promocji traci prawo do Bonusu, a w przypadku, gdy już go otrzymał zobowiązany jest do zwrotu wartości brutto Bonusu poprzez wpłatę na rachunek bankowy Organizatora w terminie 14 dni od przekazania przez Design Finance informacji o konieczności zwrotu Bonusu wraz z podaniem należnej kwoty: 
mBank :
58 1140 2004 0000 3602 4761 3544

9. W przypadku gdy obowiązek zwrotu Bonusu, o którym mowa u ust. 8 powyżej, powstanie w roku następującym po tym, w którym Uczestnik Promocji uzyskał Bonus, Uczestnik Promocji obok zwrotu wartości brutto Bonusu na zasadach opisanych w ust. 8 powyżej, obowiązany 
jest do dokonania korekty zapłaconego podatku dochodowego za rok, w którym otrzymał Bonus, poprzez odpowiednie pomniejszenie dochodu w swoim rozliczeniu rocznym.

 

§5. 

PRZEKAZANIE BONUSU

 

1.  Uczestnik Promocji, który spełnił warunki określone w §3 Regulaminu, będzie miał prawo do uzyskania Bonusu  jeżeli Klient polecony potwierdzi udzielenie polecenia.

2. Uczestnik Promocji otrzyma Bonus na wskazany w Oświadczeniu Uczestnika Promocji rachunek bankowy w terminie do 30 (trzydziestego) dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ostatnie ze zdarzeń będących składowymi Zamknięcia Transakcji. W przypadku braku konta bankowego otrzyma Bonus w gotówce jednocześnie  podpisując „Potwierdzenie odbioru Bonusu” czyli załącznik nr 2 do Regulaminu.

3. W przypadku wątpliwości co do skutecznego Zamknięcia Transakcji, termin, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, może zostać przez Organizatora wydłużony.

4. Obowiązki i odpowiedzialność Organizatora związane z Bonusem ograniczają się do zapewnienia możliwości przekazania Bonusu na wskazany przez Uczestnika Promocji rachunek bankowy na zasadach przewidzianych w Regulaminie.§6. .

REKLAMACJE I SKARGI


1. Reklamacje i skargi dotyczące Promocji powinny być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Promocji. Reklamacje lub skargi, których data nadania będzie późniejsza niż wskazana w zdaniu poprzedzającym nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji lub skargi decyduje data stempla pocztowego. 
2. Reklamacja i skarga powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika Promocji, adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji lub skargi.
3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji lub skargi Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres wskazany w treści reklamacji.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do rozpatrywania reklamacji i skarg w terminie 30 dni od dnia doręczenia Organizatorowi reklamacji lub skargi.

 

  §7. .

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator. 
2. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
3. Uczestnik Promocji może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych niż wskazane w § 3 ust. 4 pkt 3 niniejszego Regulaminu.

                                                                         

§8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Promocja może łączyć się z innymi organizowanymi przez Organizatora, które posiadają odrębne regulaminy. Nagrody przewidziane w regulaminach mogą podlegać sumowaniu.
2. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie ww.designfinance.pl.
3. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu i warunków Promocji w Czasie Promocji. Zmieniona treść Regulaminu i warunków Promocji obowiązuje od dnia publikacji na stronie www.designfinance.pl. 
4. Regulamin wchodzi w życie  6 czerwca 2012. 


Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji "Poleć nas innym" - Oświadczenie Uczestnika Promocji

Załącznik nr 2 do Regulaminu Promocji „Poleć nas innym” –Potwierdzenie odbioru Bonusu.